Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji 27grudnia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Zawiadamia się wszystkich mieszkańców gminy Mietków, że w dniu 27  grudnia 2019 r.  o godz. 13.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,        ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 11.2019 r.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Mietków oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mietków na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mietków nr VIII/56/2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Mietków na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mietkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/79/2019 Rady Gminy Mietków z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno  – wypoczynkowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki oznaczonej nr 192 i części działki nr 215, położonych w obrębie Stróża, gmina Mietków, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 20. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                         /-/ Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content