Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 15 czerwca 2023 roku.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 58/2 o pow. 0,1600 ha, położonej w obrębie Wawrzeńczyce, stanowiącej własność Gminy Mietków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mietkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mietków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mietków.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
15. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
16. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content