Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   31 sierpnia 2023 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 13 lipca 2023 roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mietkowie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Mały, dla terenu w rejonie ulicy Głównej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały, w południowej części miejscowości Maniów .
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 12. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content