Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  26 października 2023 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 14 września 2023 roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomoc finansowej Powiatowi Wrocławskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem i Gminą Wiązów, przy organizacji postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z eksploatacją surowców naturalnych położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w miejscowości Maniów.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content