Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków 29 marca 2022 roku

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków,

że w dniu  29.03.2022 r. o godzinie 11.00

w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

 

Porządek obrad:

 Otwarcie Sesji.

 1. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 02.2022 r.
 2. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego organizowanego przez Gminę Mietków dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego dla najemcy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały.
 10. .Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mietków na 2022 rok.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mietków na lata 2022 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Pomoc Gminy Mietków w zakresie dożywiania” na lata 2022 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mietków.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content