Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 11.08.2022 roku.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 r.
6. Podjęcie w sprawie w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/256/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
12. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content