Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   23 listopada 2022 r.  o godz. 11.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 10.2022 roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZGK w Mietkowie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Mietkowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mietków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne na rok 2023, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/356/2022 Rady Gminy Mietków
  z dnia 27 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  i zwolnień w tym podatku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2023 roku”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mietków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania uczniom szkół podstawowych stypendium Wójta Gminy Mietków za osiągnięcia naukowe,  sportowe lub artystyczne.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 18. Zamknięcie Sesji.

      Przewodnicząca Rady Gminy

   /-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content