Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E

 

                        Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   28 grudnia 2022 r.  o godz. 12.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się  Sesja Rady Gminy Mietków.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 8.12.2022 roku.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mietków na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, dla terenu w rejonie ulicy Kąteckiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego, boisk zlokalizowanych na terenie Gminy Mietków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 332/1, obr. Stróża.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne o numerach działek 225 obr. Mietków i 118/2 obr. Dzikowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 292, obr. Maniów Wielki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerach działek 642 i 240/3, obr. Milin.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 674, obr. Milin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącedrogę wewnętrzną o numerach działek 175, 90/1, obr. Piława.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerach działek 446, 360/1, obr. Proszkowice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Mietków, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 25. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content