Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

 

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  9 lutego 2023 r.  o godz. 11.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się   Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 01.2023 roku.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Mietków
  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Mietków a Gminami tworzącymi Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego, wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Innego Instrumentu Terytorialnego na lata 2021-2027, zwanym Strategią IIT SW.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mietków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Borzygniew.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Chwałów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Domanice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Dzikowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Maniów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Maniów Mały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Maniów Wielki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Mietków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Milin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Piława.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Proszkowice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Stróża.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Ujów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwu Wawrzeńczyce.
 24. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 25. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content