Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 16.03.2023 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 9 lutego 2023 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mietków na 2023 rok.”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Maniowie Małym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Maniowie Małym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 127 o pow. 0,0500 ha, położonej w obrębie Wawrzeńczyce, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

/-/ Andrzej Pietruszka /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content