Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Mietków dnia 24 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E

    Zawiadamia się wszystkich mieszkańców gminy Mietków, że w dniu   24 stycznia  2020 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 01.2020 r.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. złożonej w interesie publicznym , w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mietków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, dotyczącej tej samej nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki nr 13/17, obręb Chwałów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 14. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content