Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 15 czerwca 2023 roku

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   15 czerwca 2023 r.  o godz. 12.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 17 maja 2023 roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, dla terenu w rejonie ulicy Kąteckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do sojuszu pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
 10. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Mietków za 2022 rok i przeprowadzenie debaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mietków wotum zaufania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mietków, z tytułu wykonania budżetu Gminy Mietków za 2022 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 19. Zamknięcie Sesji.

 

   Przewodnicząca Rady Gminy

   /-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content