Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 27.10.2020 r.

Herb Gmina MietkówO G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 27 października 2020 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.  Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 23.09.2020 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek na podatek od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Mietków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzygniew i Domanice w przedmiocie zmian granic obrębów geodezyjnych Borzygniew i Domanice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia odbiorem i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Mietków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 21. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 22. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content