Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 28 grudnia 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   28 grudnia  2023 r.  o godz. 12.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 13 grudnia 2023 roku.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków na lata 2024-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 322/9 o pow. 0,0888 ha, położonej w obrębie Proszkowice, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 117 o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 198/2 o pow. 0,2100 ha, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 213 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 4. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 5. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content