Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków 23.02.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                        Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  23 lutego 2021 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35,

odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.  Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 12.2020 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Piławie, działka nr 80/3 o powierzchni 0,0390 ha stanowiącej własność Gminy Mietków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 141/4, 174, 175 oraz części działek  nr: 13/19, 13/20 obręb Chwałów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

                                                                                               /-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content