Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w Mietkowie 29.12.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                        Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  29 grudnia 2020 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35,

odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 12.2020
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10.12.2020 r. złożonej w interesie publicznym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Mietków na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne na rok 2021 świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mietków położonej w miejscowości Borzygniew na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content