Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w Mietkowie w dniu  15 grudnia 2020 r.  o godz. 11.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  15 grudnia 2020 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się

Sesja Rady Gminy Mietków.  Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 11.2020 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzygniew i Domanice, w przedmiocie zmian granic obrębów geodezyjnych Borzygniew i Domanice.
 9. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mietków do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna.”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

                                                                                               /-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content