Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji rady gminy

 

Herb Gmina Mietków

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków,

że w dniu  27 października 2021 o godzinie 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków,

odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 09.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w latach 2021 – 2023 przez Gminę Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mietków położonych w miejscowościach Borzygniew i Domanice na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content