Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w południowej części miejscowości Maniów

            Bd.6721.2.2023                                                                                                                   Mietków, 24.03.2023 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym

Maniów Maniów Mały w południowej części miejscowości Maniów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 503 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Mietków Rady Gminy Mietków Nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w południowej części miejscowości Maniów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów obejmującego obszar w granicach działek o numerach ewidencyjnych: część 430/8, 430/7,430/6, 430/4, 430/3, 429, część 560, część  430/1, 678 obręb Maniów Maniów Mały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.04.2023 r. do 25.04.2023 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach od  9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków  o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Mietków w formie papierowej ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /9v550nswk6/skrytka) oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: urzad@mietkow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2023 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2, 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.  Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.05.2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.

 

Administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Mietków jest Wójt Gminy Mietków ( ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków). Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 503 ze zmianami).

                                                                                                                    Wójt Gminy Mietków Adam Kozarowicz

  1. Ogłoszenie (pdf)
  2. Projekt planu – tekst (pdf)
  3. Projekt planu – rysunek (pdf)
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko  (pdf)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content