Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr 13/19, 13/20 obręb Chwałów

herb_mietkowOGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów

w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr 13/19, 13/20 obręb Chwałów

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Mietków Nr  XXVII/180/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr 13/19, 13/20 obręb Chwałów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów obejmującego obszar działki nr 107/3, 174, 175 oraz części działek nr 13/19, 13/20 obręb Chwałów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.11.2021 r. do 20.12.2021 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach od  9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków  o godzinie 12.00.

    Zgodnie z art. 18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /9v550nswk6/skrytka )  oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: urzad@mietkow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2022 r.

    Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zmianami) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.  Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.

    Administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Mietków jest Wójt Gminy Mietków ( ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków). Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zmianami).

                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Mietków

1. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr 13/19, 13/20 obręb Chwałów

2. Projekt zmiany planu

3. Rysunek planu

4. Prognoza środowiskowa

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem:

  e-mail: iod@mietkow.pl

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Pani/Pan dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych realizacją procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Złożenie tej zgody jest dobrowolne i ma Pan/Pani prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content