Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława dla części działek nr 60 i 142/3 obręb Piława

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Piława dla części działek nr 60 i 142/3 obręb Piława

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Mietków Nr  VII/44/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława dla części działek nr 60 i 142/3 obręb Piława,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława, obejmującego obszary części działek nr 60 i 142/3 obręb Piława wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.04.2021 r. do 17.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach od 10.00 do 14.00.

    Ze względu na trwający stan epidemii chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr 71 360 49 06 lub mailowo na adres: barbara.olszewska@mietkow.pl, w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 12.00. z orientacyjnym czasem trwania do godz. 13.00 Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronie bip.mietkow.pl w zakładce INFORMACJE / Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty  od dnia 16.04.2021 r. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr 71 360 49 06.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /9v550nswk6/skrytka )  oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: urzad@mietkow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2021 r.

    Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mietków bip.mietkow.pl w zakładce INFORMACJE / Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą pod numerem telefonu 71 360 49 06, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10. 00 do 14. 00.

    Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zmianami) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.  Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.

    Administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Mietków jest Wójt Gminy Mietków ( ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków). Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zmianami).

Wójt Gminy Mietków

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Gminy Mietków

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content