Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o XLIII Sesji Rady Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 13.00
w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25.05.22022 roku.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
7. Podjęcie w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliw obowiązujących na terenie Gminy Mietków w roku szkolnym 2022/2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie.
10. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Mietków za 2021 rok i przeprowadzenie debaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mietków wotum zaufania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mietków, z tytułu wykonania budżetu Gminy Mietków za 2021 rok.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
18. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
19. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content