Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o XLVII Sesji Rady Gminy Mietków

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   27  października 2022 r.  o godz. 11.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27.09.2022 roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa podatku leśnego na obszarze gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 343 o pow. 0,1600 ha, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i przedszkoli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania uczniom szkół podstawowych stypendium Wójta Gminy Mietków za osiągnięcia sportowe lub osiągnięcia artystyczne.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 20. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content