Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Mietków, dnia 13.09.2018 r.

 

Uznając  celowość realizacji  zadania publicznego pn „Integracja osób starszych – Wyjazd na koncert do Narodowego Forum Muzyki” przez Stowarzyszenie  Klub Seniora „50+”,  55-081 Mietków ul. Spółdzielcza 6, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  (  Dz. U. z 2018 r., poz.1817 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.mietkow.pl zakładka –  organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mietkowie oraz na stronie internetowej  (www.mietkow.pl).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  21 września 2018 r. w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Mietków- sekretariat;

– drogą elektroniczną  na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

– listownie na adres – Urząd Gminy w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków (decyduje data wpływu do urzędu).

Wójt Gminy Mietków

/ – / Adam Kozarowicz

W załączeniu: oferta stowarzyszenia

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content