Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Mietków, dnia  12.10.2018 r.

 

 

Uznając  celowość realizacji  zadania publicznego pn „Mogę zostać kim zechcę – zajęcia edukacyjne” Stowarzyszenie Damy Radę – Milin, Milin ul. Chłopska 1,  55-081 Mietków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.mietkow.pl, zakładka –  organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mietkowie oraz na stronie internetowej  (www.mietków.pl)

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  22 października  2018  r. w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Mietków- sekretariat;

– drogą elektroniczną  na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

– listownie na adres – Urząd Gminy w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków (decyduje data wpływu do urzędu)

 

w załączeniu: oferta Stowarzyszenia

 

                                                                                                          Wójt Gminy Mietków

                                                                                                          /-/ Adam Kozarowicz

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content