Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Mietków, dnia 20.07.2021 r.

 Uznając  celowość realizacji  zadania publicznego (rodzaj zadania – Integracja osób starszych) tytuł „Wycieczka krajoznawczo-integracyjna – zwiedzanie zabytków Dolnego Śląska” przez Stowarzyszenie  Klub Seniora „50+”,  55-081 Mietków ul. Spółdzielcza 6, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  (  Dz. U. z 2020r., poz.1057 ze zm) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.mietkow.pl zakładka –  organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mietkowie oraz na stronie internetowej  (www.mietkow.pl)

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lipca 2021 r. w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Mietków- sekretariat;

– drogą elektroniczną  na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

– listownie na adres – Urząd Gminy w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków (decyduje data wpływu do urzędu)

                                                                                                                      Wójt Gminy Mietków

                                                                                                                      / – / Adam  Kozarowicz

w załączeniu: oferta stowarzyszenia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content