Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

Mietków, 07.06.2018 r.

Bd.6722.01.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków – część A

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz w nawiązaniu do uchwał nr IX/65/2015 Rady Gminy Mietków z dnia 18 września 2015 r. i nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków – część A wraz z wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków w pokoju nr 20 o godz. 14.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2018 r. na piśmie na adres Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres urzad@gminamietkow.pl:

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content