Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym w Mietkowie przy ulicy Kolejowej 27 lokal nr 3

Herb Gminy Mietków

Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

Wójt Gminy Mietków

ogłasza IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

w budynku wielomieszkaniowym w Mietkowie przy ulicy Kolejowej 27 lokal nr 3.

 

Opis lokalu mieszkalnego:

   Samodzielny lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem wynoszącym 1788/10000 w nieruchomości wspólnej części w działce nr 187/7,położony w Mietkowie przy ulicy Kolejowej 27 znajduje się na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00031542/4 prowadzoną przez Są rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

   Lokal składa się z hallu z klatką schodową, 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i WC, o powierzchni użytkowej 71,30 m². Pomieszczenia w układzie amfiladowym, przechodnie. Znajduje się w średnim stanie technicznym, posiada niski standard wyposażenia.

   Instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna – z sieci wiejskiej, instalacja centralnego ogrzewania- z lokalnej kotłowni.

   Lokal nie posiada odrębnych liczników. W przypadku nabycia lokalu konieczne będzie przystosowanie poszczególnych instalacji do założenia odrębnych liczników w celu podpisania przez nabywcę umów z dostarczycielami mediów lub inną możliwością rozliczania mediów.

   Wraz z lokalem nastąpi sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z części strychu o powierzchni 30,00 m². Wejście na tę część strychu następuje schodami bezpośrednio z holuu lokalu.

   Nieruchomość nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza lokalu 125.550,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Mietków teren działki nr 187/7 oznaczony jest symbolem U5- teren zabudowy usługowej.

   Wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 20.12.2020 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

    Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr działki 187/7, lokal nr 3 w Mietkowie

Postąpienie wynosi jeden procent ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 15 w Urzędzie

Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.

   Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

 

Mietków, dnia 20 listopada 2020 r.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

                                                                   Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content