Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

ogłoszenie Wójta Gminy Mietków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Mietków, dnia 25 maja 2016 r.

herb

Bd.6722.01.2016

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIETKÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 z późniejszymi zmianami) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3 i 4, art.46 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków Uchwały Nr XVIII/123/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce oraz o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu i podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono wyżej wymienioną uchwałę.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowych spraw oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz z zakresu ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w terminie do dnia 30 czerwca 2016r.

Wniosek powinien zostać złożony na piśmie i zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można wnieść także w postaci elektronicznej bez podpisu elektronicznego na adres e-mail: urzad@gminamietkow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content