Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie Wójta Gminy Mietków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Mietków dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Mietków dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XXI/145/2009 Rady Gminy Mietków z dnia 18 czerwca 2009r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie i udostępnieniu do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 7 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2022r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może złożyć uwagi i wnioski. Wnioski i uwagi należy składać do Wójta Gminy Mietków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie uwagi i wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i wnioski wniesione w postaci elektronicznej na adres urzad@mietkow.pl.

Wyżej wymieniony projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mietków pod adresem https://mietkow.biuletyn.net.

Administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Mietków jest Wójt Gminy Mietków. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz /-/

Ogłoszenie w BIP

 

1. Projekt planu

2. Rysunek planu

3. Prognoza oddziaływania tekst

3. Prognoza rysunek

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content