Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie Wójta Gminy Mietków w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Mietków, 09.02.2024 r.

Bd.6721.1.2024

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Wawrzeńczyce

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę  Gminy Mietków uchwały nr LVIII/452/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Wawrzeńczyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, email: urzad@mietkow.pl, skrytka EPUAP: /9v550nswk6/SkrytkaESP.  Wnioski należy składać w terminie do 05.03.2024 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zmianami) zawiadamiam, że  wszczęto  postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wawrzeńczyce zgodnie z uchwałą Rady  Gminy Mietków nr LVIII/452/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Wawrzeńczyce  Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 05.03.2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

Administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Mietków jest Wójt Gminy Mietków (ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków). Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zmianami). We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Mietków, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.34)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Adam Kozarowicz

/-/ Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content