Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

       Mietków, 29.07.2015 r,

Bd. 6720.01.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków w granicach administracyjnych gminy.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu w/w zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 6 sierpnia 2015 r. do 4 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.15- 15.15.

Projekt w/w zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Mietków: www.bip.gminamietków.pl w dniach od 6 sierpnia 2015 r. 4 września 2015 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków w Sali Narad o godz. 14ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2015 r.

Zgodnie z art. 39. art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w/w projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@gminamietkow.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków lub na jej adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.
Wójt Gminy Mietków  /-/

1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
2. Uwarunkowania.
3. Prognoza skutków 2015.
4. Tekst studium.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content