Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r

Ogłoszenie

 

   Wójt Gminy Mietków- Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r., który będzie przeprowadzony w dniach 1 września- 30 listopada 2020 r. na podstawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. Poz.1728)

    Na podstawie art.20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spis rolnym w 2020 r. ( Dz. U. Poz 1728) informuję o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy MIETKÓW

  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie gminy Mietków

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie

5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym
i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

2) Szkolenie zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który
z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3) Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego

4) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego

Składanie ofert:

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Mietków www.mietkow.pl

2) Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.

3) Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwo skarbowe( zał. nr 2)

4)  Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 r.( zał. nr 3)

5) Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków w godzinach pracy Urzędu  7:15- 15:15 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.”

6) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

7) Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.rolny.spis.gov.pl

                                                                                                                                               Wójt Gminy Mietków

                                                                                                                                          Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                                                                Adam Kozarowicz

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r. wersja edytowalna

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content