Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Protokół z wyniku konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) na terenie Gminy Mietków.

PROTOKÓŁ

z przebiegu konsultacji społecznych

przeprowadzonych w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Mietków

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych)położonych na terenie Gminy Mietków

 

   Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Mietków z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszańcami Gminy Mietków.

   W dniu 5 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Mietków wydał zarządzenie  nr  342/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Mietków w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) na terenie Gminy Mietków.

    Przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących organizacji  i zakresu działania wszystkich jednostek pomocniczych – Sołectw położonych na terenie Gminy Mietków.

   Konsultacjom poddane zostały projekty następujących Sołectw: Borzygniew, Chwałów, Domanice, Dzikowa, Maniów, Maniów Mały, Maniów Wielki, Mietków, Milin, Piława, Proszkowice, Stróża, Ujów, Wawrzeńczyce.

   Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r.

   Informacja o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektami poszczególnych Statutów została poddana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Mietków (www.mietkow.biuletyn.net), na stronie internetowej Gminy (www.mietkow.pl), na  tablicy informacyjnej w UG  Mietków oraz na oficjalnym profilu  Facebook Gminy Mietków.

   Konsultacje polegały na zamieszczeniu i udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał   w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mietków (www.mietkow.biuletyn.net) oraz wyłożeniu do wglądu projektów uchwał w sprawie uchwalenia    Statutów Sołectw w Urzędzie Gminy Mietków (pok. nr 4) w dniach urzędowania.

   Uwagi, wnioski i opinie mieszkańcy mogli wnosić na stosownym formularzu (stanowiącym załącznik do w/w zarządzenia) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Mietków lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: gabriela.zygadlo@mietkow.pl

 W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do zamieszczonych projektów uchwał.

   Protokół niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w BIP Gminy Mietków, na stronie internetowej Gminy Mietków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mietków. Protokół zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy  Mietków w dniu 9 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content