Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w roku Akademickim 2016/2017 kontynuuje realizację Programu XV edycji „Stypendia Pomostowe”.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi  lub posiadają Kartę Polska;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym  co najmniej  90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym  niż 1 295zł  lub 1 480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.).

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i

przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów w roku  akademickim 2016/2017 Segment I A (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – Otworzy się w nowym okniewww.stypendia-pomostowe.pl.

Uwaga !!!
Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl  aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16-ej , następnie wydrukowany z systemu wniosek,  wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych  do 24 sierpnia 2016r. (liczy się data stempla pocztowego).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content