Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Uwaga! Przypadki grypy ptaków stwierdzone na Zbiorniku Wodnym w Mietkowie!

W związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki na Zbiorniku Wodnym w Mietkowie Wojewoda Dolnośląski wydał dnia 12.05.2023 Rozporządzenie nr 9 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego (DZ. URZ. WOJ. 2023.3137.)
Zgodnie z rozporządzeniem:
§ 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obszar powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.
§ 2. Na obszarze strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1:
1) nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób: a) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami, b) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
2) nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia oraz zabezpieczenia wody, paszy i ściółki przez kontaktem z dzikimi ptakami;
3) nakazuje się monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok zgodnie z przepisami;
4) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach;
5) zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków;
6) nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszania przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się powiatowym lekarzom weterynarii oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich właściwym dla obszaru, o którym mowa w § 1.
Gmina Mietków prosi o unikanie wszelkiego kontaktu z dzikim ptactwem oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności przez hodowców drobiu !
link do rozporządzenia:
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content