Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Wójt Gminy Mietków z absolutorium – relacja z LVI sesji Rady Gminy Mietków

Na sesji Rady Gminy w czwartek, 15 czerwca 2023 r., radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Adamowi Kozarowiczowi, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Wcześniej zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mietków. Pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna.
Na posiedzeniu, przed głosowaniem nad udzieleniem Wójtowi absolutorium odbyła się debata nad raportem o stanie Gminy Mietków za 2022 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w minionym roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Radni zgłaszali swoje pytania dotyczące przedstawionego raportu, a na koniec udzielili Wójtowi wotum zaufania. Raport jest udostępniony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=163&id=2438
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2022 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 28.169.527,072 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 26.380.464,34 zł, co stanowi 93,65 % wykonania planu. Plan wydatków budżetowych zakładał z kolei kwotę ogółem 29.726.741,71 zł, a zrealizowano je w wysokości 26.683.841,82 zł. To w konsekwencji daje 89,76 % wykonania planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.992.577,24 zł, a wydano kwotę 2.335.470,08 zł. Ostatecznie budżet gminy za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości 303.377,48 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.557.213,09 zł.
– Absolutorium to nie tylko docenienie pracy Wójta, ale przede wszystkim całego zespołu urzędu: Skarbnika, Sekretarza, Zastępcy i wszystkich pracowników urzędu, dzięki których pracy, ten trudny czas dla finansów jednostek samorządu terytorialnego można przetrzymać. Dziękuję wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, których dyscyplina w wydatkowaniu środków pozwoliła przetrwać naprawdę trudne momenty. Serdeczne składam także dla radnych i sołtysów, za wsparcie, rozwagę i współpracę – mówił Wójt Adam Kozarowicz.
Na koniec sesji Wójt razem z Przewodniczącą Rady poinformowali o otrzymanej promesie na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Milinie, w kwocie 142.400 zł. Nadto Wójt wystosował też apel, aby w związku licznymi padnięciami ptaków na Zalewie Mietkowskim chronić drób i ptactwo domowe z kontaktem z dzikimi ptakami. Zwrócił też uwagę, aby podczas spacerów przy Zbiorniku, aby pod żadnym pozorem nie podnosić i nie dotykać padłych ptaków.
W sesji wzięła udział także p. Renata Bagińska – Kierownik Ogniwa Prewencji z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich, która zakomunikowała, że w kwestii kradzieży i włamań ostatnio nie zanotowano nowych zgłoszeń, w ostatnim tygodniu na terenie Gminy Mietków zostały zatrzymane osoby, którym postawiono zarzuty. Jednakże wobec zbliżających się wakacyjnych wyjazdów należy być bardzo czujnym – kiedy wyjeżdżamy nie ogłaszajmy „wszem i wobec,” a zwłaszcza na portalach społecznościowych, że nikogo nie ma w domu, prośmy o pomoc zaufanych sąsiadów, żeby sprawdzali czy ktoś nie kręci się po posesji. Należy też zwracać baczną uwagę na wszystkie obce osoby, które chcą wejść na posesję, zwłaszcza na tych, którzy podają się za przedstawicieli firm energetycznych, urzędników etc. – należy prosić zawsze o wylegitymowanie się, a wszelkie podejrzane incydenty zgłaszać na policję.
Opr. G. Nastałek – Żygadło
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content