Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

XXI Edycja „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2020/2021

Informacja przekazana przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży,

która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.


CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

KATEGORIE STYPENDIÓW

Stypendia będą przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 w 3  kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) – oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium:


STYPENDIUM NAUKOWE
1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki
2) w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio:
a) w liceum i technikum – co najmniej 4,5
b) absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,75
3) w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wrocławskiego


STYPENDIUM ARTYSTYCZNE
1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa
2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
3) w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio:
a) w liceum i technikum – co najmniej 4
b) absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,25
a w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej – co najmniej 3,75
4) w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej


STYPENDIUM SPORTOWE
1) posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe
2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
3) w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i płatne jest przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2020/2021 (od września 2020 do czerwca 2021).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokojach nr 402 i 403 na IV piętrze bądź przesłać pocztą na adres Starostwa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020, dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na ich podstawie przyznawane będą punkty dodatkowe) – maksymalnie 15 najistotniejszych  osiągnięć
  • oświadczenie (podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia), że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek – dotyczy wyłącznie kategorii artystycznej oraz sportowej.

UWAGA!

W przypadku osiągnięć uzyskanych w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020, należy je wskazać i złożyć na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września 2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Łączna liczba osiągnięć nie może przekroczyć 15 punktowanych.

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży wraz z wymaganymi formularzami dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu”.

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – tel. 71/722 18 41, 71/722 18 22 lub bezpośrednio w pok. 402 i 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

www: https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/xxi-edycja-programu-stypendialnego-rady-powiatu-wroclawskiego-na-rok-szkolny-20202021.html


Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content