Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

XXIII edycja Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2022/2023

Informacja przekazana przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

logo stypendium powiat

 

Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży,

która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej,

artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy. 

 

 1. CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

II. KATEGORIE STYPENDIÓW

Stypendia  będą  przyznawane  za  szczególne  osiągnięcia  uzyskane  w  roku  szkolnym  2020/2021 w 3  kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej

III.  WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą uczyć się w dziennych       szkołach       ponadpodstawowych       dla       młodzieży       –       liceum ogólnokształcącym     lub     technikum     (w tym     również     tegoroczni     absolwenci     szkół podstawowych) – oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium:

STYPENDIUM NAUKOWE

 • posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzyskane poza szkołą
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią ocen odpowiednio:
  1. w liceum i technikum – co najmniej 4,5
  2. absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,75

3)  w roku szkolnym 2022/2023 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wrocławskiego

 STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

 • zajmują się twórczością artystyczną rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia indywidualnie lub  zespołowo,  co   potwierdzają   udokumentowane   szczególne   osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa
 • są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek (oświadczenie)
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią ocen odpowiednio:
  1. w liceum i technikum – co najmniej 4
  2. absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,25

a w przypadku pobierania  nauki dodatkowo w szkole  artystycznej lub  posiadania orzeczenia  o potrzebie    kształcenia    specjalnego    lub    opinii    poradni    psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, wymagana średnia ocen, o której mowa w lit. a i b, jest niższa o 0,5

4) w roku szkolnym 2022/2023 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

STYPENDIUM SPORTOWE

 • posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe
 • są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek (oświadczenie)

3)  w roku szkolnym 2022/2023 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

 

 1. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium  wynosi  300  zł  miesięcznie  i  płatne  jest  przez  okres  10  miesięcy  w  roku  szkolnym 2022/2023 (od września 2022 do czerwca 2023).

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokojach nr 402 i 403 na IV piętrze bądź przesłać pocztą na adres Starostwa (decyduje data  wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Do wniosku należy dołączyć: 

 • kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2021/2022, dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na ich podstawie przyznawane będą punkty dodatkowe) – maksymalnie 15 najistotniejszych osiągnięć
 • w przydatku kategorii artystycznej lub sportowej – oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia

UWAGA!

Osiągnięcia  uzyskane  w  okresie  wakacji  (lipiec  i  sierpień  2022  r.)  należy  wykazać  dodatkowo  na formularzu  uzupełniającym  w  terminie  do  dnia  3 września  2022  r.  (decyduje  data   wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Łączna liczba osiągnięć nie może przekroczyć 15 punktowanych.

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży wraz z wymaganymi formularzami dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego”.

Dodatkowych  informacji  udziela  Wydział  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Starostwa  Powiatowego  we Wrocławiu – tel. 71/722 18 41, 71/722 18 22 lub bezpośrednio w pok. 402 i 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content