Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o konsultacjach w przedmiocie zmian granic obrębów geodezyjnych Borzygniew i Domanice.

komunikat w sprawie konsultacji społecznych

 

Wójt Gminy Mietków zaprasza mieszkańców wsi Borzygniew i Domanice do głosowania  poprzez odpowiedzi na pytanie konsultacyjne zamieszczone na karcie głosowania,
dotyczące propozycji zmiany granic obrębu Borzygniew i Domanice , polegającej na włączeniu do obrębu Borzygniew części obszarów obrębu Domanice, określonej szczegółowo w uchwale nr
XXIII/144/2020  Rady Gminy Mietków z dnia 27 .10. 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzygniew i Domanice w przedmiocie zmian granic obrębów geodezyjnych Borzygniew i Domanice.

Włączenie części działek obrębu Domanice do obrębu Borzygniew, zostało rozpoczęte na wniosek właścicieli działek objętych uchwałą, którzy zgłaszają trudności w prowadzeniu swojej działalności.

1. Zgodnie z obecną ewidencją  gruntów, część działek zlokalizowanych nad zbiornikiem Mietkowskim w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Borzygniew posiada obręb ewidencyjny wsi
Domanice.  Tak jest między innymi w przypadku działek 427/57, 427/47, dla których zostały nadane numery adresowe zgodnie z podziałem administracyjnym to jest obrębu Domanice, chociaż
faktycznie znajdują się we wsi Borzygniew. Taki podział administracyjny obowiązujący obecnie rodzi wiele nieporozumień i sytuacji stresowych, gdy goście, służby sanitarne opieki zdrowotnej
wpisując adres Domanice 31, 32 czy ulica Sportowa i jadą do Domanic zamiast do Borzygniewu.

2. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym , w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w  innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium
konsultacje z mieszkańcami gminy, a zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  gminy określa uchwala Rady Gminy.

3.Konsultacje w formie  głosowania odbywać się będą w dniach od 10.12.2020 r. do 23.12.2020 r.
w następujący sposób:
a) każdy mieszkaniec wsi Borzygniew i Domanice może pobrać kartę do głosowania w sekretariacie Urzędu Gminy Mietków,
b) pracownik sekretariatu wydający kartę do głosowania posiada wykaz mieszkańców uprawnionych do głosowania,
c) każdy ankietowany potwierdza wydanie karty podpisem na wykazie,
d) wypełnioną kartę wrzuca się do urny znajdującej się w sekretariacie.

5. Konsultacje mogą być przeprowadzone w sposób opisany w pkt 4 także w miejscu wyznaczonym, na terenie wsi Domanice lub Borzygniew po uprzednim zawiadomieniu
mieszkańców w tych wsi.

6. Po zakończeniu głosowania (po 23.12.2020 r.) zostanie sporządzony raport z przeprowadzonych konsultacji i podany do publicznej wiadomości.

      Wójt

/-/ Adam Kozarowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content