Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie nr 167/2021 Wójta Gminy Mietków z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę działki nr 134/88 o pow. 0,8647 ha położonej w Borzygniewie

ZARZĄDZENIE  NR 167 /2021

WÓJTA   GMINY   MIETKÓW

z  dnia  19 stycznia 2021 r.  

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę działki nr 134/88 o pow.0,8647 ha

oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym,  stanowiącej własność Gminy Mietków

 

        Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2 w zw.  art. 23 ust. 1  pkt 5  oraz art 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. )  zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę czynszu za dzierżawę  działki nr 134/88 o pow. 0,8647 ha w wysokości   14 220,00 zł netto rocznie – cena wywoławcza do przetargu.

§ 2

Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Mietków przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym  w miejscowości Borzygniew,  działka nr 134/88 o pow.0,8647 ha

§ 3

Wykaz o którym mowa w § 2 zarządzenia zawarty jest w załączniku nr 1  stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4

Wykaz o którym mowa w § 2 zarządzenia podlega:

        1. wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35 przez okres 21 dni tj. od dnia 22.01.2021 r. do 12.02.2021 r.
        2. ogłoszeniu w prasie
        3. zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
        4. na stronie internetowej Gminy Mietków bip.gminamietkow.pl

  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Zarządzenie nr 167/2021 Wójta Gminy Mietków z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę działki nr 134/88 o pow. 0,8647 ha położonej w Borzygniewie – doc.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content