Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Zarządzenie nr 406/2023 Wójta Gminy Mietków z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/10 o pow. 0,0897 ha, położonej w Proszkowicach, gmina Mietków.

 

 ZARZĄDZENIE NR 406/2023

WÓJTA GMINY MIETKÓW

z dnia 27 września 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/10 o pow. 0,0897 ha, położonej w Proszkowicach, gmina Mietków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023 poz.344 z poźn. zm.), oraz §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490), zarządzam co następuje:

 

 • 1

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/10 o pow. 0,0897 ha, położonej w Proszkowicach, gmina Mietków – załącznik nr 1.

 

 • 2

Ogłoszenie, o którym mowa w §1 podlega publikacji:

na stronie internetowej urzędu Gminy Mietków: www.mietkow.pl,

na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://mietkow.biuletyn.net/,

– w prasie lokalnej: Express Wrocławski,

– w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 406/2023

Wójta Gminy Mietków z dnia 27 września 2023 r.

 

Wójt Gminy Mietków ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/10 o pow. 0,0897 ha położonej w Proszkowicach, gmina Mietków.

 

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi o charakterze zagrodowym, w sąsiedztwie dawnej szkoły oraz nowego budynku jednorodzinnego. Działka posiada przyłącza do sieci wodociągowej, elektrycznej i sieci kanalizacji sanitarnej. Dojazd do działki drogą utwardzoną nawierzchnią z kostki brukowej – ul. Szkolną a następnie nieutwardzoną drogą wewnętrzną. Działki porośnięte częściowo samosiejkami drzew i krzewów.

Działka położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr XXVIII/178/2006 Rady Gminy Mietków z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszkowice (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14.04.2006 r., nr 81, poz. 1304). Działka położona jest w granicach strefy OW obserwacji archeologicznej, strefy B ochrony konserwatorskiej oraz w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy i na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RM1 – teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00031539/0. Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych, tj. 800,00 zł.

Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2023 r. przelewem na konto Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków. W tytule przelewu należy wpisać: wadium działka nr 322/10 Proszkowice.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 r. o godzinie 9.00 w sali narad (I piętro) w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35.

 

Przed rozpoczęciem przetargu uczestnik zobowiązany jest do:

 1. Przedłożenia dowodu wpłaty wadium,
 2. Złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu, z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich w całości bez zastrzeżeń.
 3. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 4. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. Osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej,
 6. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz

– w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,

– w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,
 2. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

Nabywca jest zobowiązany do:

 1. Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
 2. Wpłacenia kwoty nabycia nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości dostępne na stronie internetowej: www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35 w Mietkowie, pok. nr 19 tel: 713604907 w dni robocze w godzinach: 8:00 – 13:00.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków można uzyskać na stronie: www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content