Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców gminy Mietków, że w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 1100 w sali narad w Urzędzie Gminy w Mietkowie przy ul. Kolejowej 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 10.22.2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza jej obwodem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mietków na 2017 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 187/12, położonej w obrębie Mietków, stanowiącej własność gminy Mietków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 14. Wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content