Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018/G – GRANTY

Informacja przekazana przez Stowarzyszenie Ślężanie Lokalna Grupa Działania

                                                               GRANTY

                 „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych

                                              dotyczących  zasobów obszaru”

   Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   Zakres tematyczny naboru: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.8  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

   Zadania projektu grantowego: Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych  dotyczących  zasobów obszaru (np. foldery promocyjne, tablice informacyjne, strony internetowe, ulotki, mapy, plany, monografie  i inne)

   Termin składania wniosków: od 07 maja 2018r. do 01 czerwca 2018r. do godziny 12:00

   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tryb składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 01.06.2018 do godz. 12:00.
 • Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w następującej formie:
 1. w dwóch egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
 2. na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD w dwóch identycznych egzemplarzach w formie spiętych nie zszytych dokumentów (segregator, skoroszyt;) ułożonych zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku. Jeden egzemplarz to oryginał, który Wnioskodawca zostawia w LGD, a drugi egzemplarz to kopia, która zostaje dla Wnioskodawcy.
 • Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

   Czas realizacji zadania – maksymalnie 12 m-cy.

   Forma wsparcia – dotacja

   Wysokość dotacji – od 5 000,00 zł. do 50 000,00 zł.

   Limit środków w ramach naboru –  200 000,00 zł

   Intensywność pomocy – 99%

   Uprawnieni wnioskodawcy

 • osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • Osoby prawne m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru instytucji kultury (np. gmina, stowarzyszenie, fundacja, gminny ośrodek kultury, biblioteka publiczna) kościoły, związki wyznaniowe,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, (np. wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe podlegające nadzorowi Starosty).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

http://www.slezanie.eu/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2018-g/

Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content