Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Mietków, 17.09.2018 r.

Bd.6722.02.2016

  1. OGŁOSZENIE

  2. WÓJTA GMINY MIETKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 i 1566 ) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405, 1566 i 1999) oraz Uchwały Rady Gminy Mietków Nr XVIII/123/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 września 2018 r. do 26 października 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków pok. 20 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie ( z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy) na adres Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy urzad@mietkow.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405, 1566 i 1999) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@mietkow.pl w terminie jak wyżej.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać oświadczenie osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania planu miejscowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content