Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

Mietków, dnia 05.02.2018 R.

Bd.6722.01.2017
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIETKÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych
o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Mietków Nr XXIX/199/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 luty 2018 r. do 9 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach urzędowania. Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: https://mietkow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20.02. 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, o godz. 12: 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 26 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub na jego adres.

Jednocześnie informuję, że ze względu na nieznaczną modyfikację w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego oddziaływanie na środowisko i krajobraz można ocenić podobnie jak zostało to przedstawione w prognozie oddziaływania na środowisko zmienianego planu. W związku z tym odstąpiono od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017r, znak: WSI.410.470.2017.DK, uzgadniającym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content